Arxiu del Bloc

construccio amb fusta KLH

Construcció amb fusta.

L’interès per millorar l’eficiència, la sostenibilitat, el confort i l’afectació a la salut va en augment en el moment d’escollir un sistema constructiu. Les directrius i normatives ens encaminen a millorar en tots aquests aspectes i ens marquen uns llindars cada vegada més alts. Però també es consolida l’interès per part dels autopromotors, particulars que es volen construir la seva casa, per aconseguir un habitatge amb materials sostenibles, que s’integri a l’entorn, respectuós amb el medi i els sistemes constructius tradicionals, alhora que garanteixi els seu benestar.

Diferint una mica de la construcció convencional dels darrers anys, s’està recuperant i integrant en molts sistemes i elements constructius la fusta i els aïllaments tèrmics d’origen sostenible. En funció del tipus de parcel·la, la superfície i plantes de l’habitatge, les exigències climàtiques i la inversió econòmica prevista, podem escollir diferents sistemes i acabats, des de l’entremat de fusta lleugera, els panells de fusta contralaminada o la fusta massissa, que s’adeqüen a cada situació i que alhora es poden combinar amb sistemes constructius convencionals.

En aquest habitatge que estem construint a l’entorn de Girona, hem optat per murs de càrrega de termoargila i sostres en panell de fusta contralaminada (KLH) com a base de la construcció. L’aïllament tèrmic serà amb sistema SATE, amb plaques de suro natural i revestit amb morter de calç.

oficina tecnica i bioconstruccio

bioconstruccio gestio obra

construccio amb fusta

Juliol de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

catalunya amb l’eficiència energetica

Pacte Nacional per la Transició Energètica a Catalunya

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases del “Pacte Nacional per la Transició Energètica“, un ambiciós programa participatiu dividit en etapes, des del 2017 al 2025 i amb la mirada posada més enllà, amb l’objectiu d’arribar al 100% d’energies renovables el 2050.

El pacte serà fonamentat en les directrius que marca la Unió Europea, en què es pretén que el ciutadà no només sigui un simple consumidor, sinó també un generador i gestor energètic.

Actualment el 54% de l’energia elèctrica que es genera prové de les centrals nuclears, mentre que les renovables representen només el 8%.

eficiencia energetica girona

El Pacte nacional per la Transició Energètica, amb una visió global del sistema energètic, fa constar que actualment hi ha una elevada dependència de l’exterior pel que fa a recursos (el 75% o bé el 90% comptant l’urani per a les centrals nuclears). Recursos essencialment fòssils que, a més s’han de fer arribar des de llocs remots, a més de 1.000 km de distància i sovint en ubicacions geoestratègicament complexes.

El govern convocarà a les entitats, les empreses subministradores, agents socials i econòmics així com a les administracions interessades per impulsar l’autoconsum a Catalunya.

Per fer possible aquest acord transversal, es vol elaborar un pla de treball 2017-2025, es redactarà la Llei de Transició Energètica pel Desenvolupament Sostenible, i es prepararà un nou Pla de l’Energia amb horitzó fixat al 2030. A més, el pla aspira a arribar el 2050 al 100% d’Energies Renovables .

Font de la notícia: Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, OBRABCN al newsletter 42 .

Març 2017.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721

Arquitectura sostenible

Arquitectura sostenible 

Responent a la “necessitat” d’etiquetar i emmarcar en un context més concret, hem vist com arriba al sector la denominació de construcció i arquitectura sostenible. Però quins són els valors que haurien de definir a un projecte com a sostenible?

L’eficiència energètica és un factor bàsic. Al meu entendre és imprescindible que els materials i solucions arquitectòniques proposades compleixin amb els requisits d’eficiència energètica que la normativa actual exigeix, però també que vagin més enllà. El balanç de cost econòmic i eficiència ha de ser satisfactori alhora que s’obté un confort màxim. Això requereix incorporar criteris d’arquitectura bioclimàtica i mesures passives (que no impliquin despesa energètica), ja sigui en proteccions solars com en aprofitament de la radiació solar, per exemple. En aquest sentit ens aproximem a la projecció d’ “Edificis de consum d’energia casi nul” (nZEB) o de les construccions o “cases passives” (passivhaus / passive house) .

La durabilitat, les bones prestacions tècniques, la facilitat de col·locació a obra i que requereixi un manteniment mínim contribuiran a què un projecte, tant d’obra nova com de rehabilitació, sigui més sostenible també a nivell econòmic.

arquitecte tecnic rehabilitacio girona

Però aquests aspectes es redueixen a la fase de projecte, execució de les obres i, en el millor dels casos, a la vida útil de la construcció. Per abastar plenament el concepte sostenible hem d’anar més enllà i considerar tot el cicle de vida. Quina despesa energètica ha estat necessària per extreure, elaborar i transportar els materials que utilitzem? I per enderrocar, reutilitzar, reciclar o abocar definitivament aquests materials, quin impacte té sobre el medi ambient i la salut?

Quan valorem si un projecte és sostenible tenint en compte el màxim de materials i de solucions constructives emprades, i des d’aquesta perspectiva més àmplia, que inclou tot el cicle de vida, la valoració de sostenibilitat serà més real. Si aconseguim un bon balanç de sostenibilitat amb aquest criteri més holístic i estricte, és quan ens acostem als principis de la ecoarquitectura i la bioconstrucció.

Març de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721

Qualitat de l’aire interior

Qualitat de l’aire interior.

La salut comença a casa.

El propi habitatge particular, i més concretament el dormitori, és l’espai edificat que més influencia a la salut de cada individu. És l’espai tancat on passem més hores al dia i amb l’actitud més passiva mentre el cos intenta recuperar-se. És en aquest lloc físic i per aquest espai de temps diari que hem de ser curosos en assolir les condicions més favorables pel nostre benestar i la nostra salut. En tots els sentits.

Encara que de base no hi hagi una sensibilització especial o patologia mèdica detectada, ni que sigui pel principi de precaució, cal respectar la directriu de reduir l’exposició a possibles agents nocius o contaminants i les fonts de camps electromagnètics i altres possibles pertorbacions pel cos humà, naturals o artificials, especialment en la proximitat dels dormitoris.

El més important des del meu punt de vista és la qualitat de l’aire.

rehabilitacio bioconstruccio ecoarquitectura

L’aire interior d’un habitatge o edifici sempre tindrà una qualitat igual o pitjor a l’aire de l’exterior. Encara que l’entorn d’un edifici no sigui el més desitjable per temes de circulació de vehicles i/o presència de sectors industrials propers, l’aire de l’interior dels habitatges serà el mateix del seu envolvent més immediat al qual, a més, s’afegeixen partícules que emanen de l’interior de l’habitatge i que, a diferència del que passa a l’aire lliure, no es poden dissipar.

La concentració de CO2 i de COV’s (Compost Orgànic Volàtil) no ha de ser excessiva, per la qual cosa és imprescindible renovar l’aire interior per una banda, i reduir els materials que contenen químics volàtils no desitjables. La majoria de materials compostos emeten a l’aire partícules no desitjables que fàcilment arriben a concentracions perjudicials a l’aire interior per manca de ventilació. En són el cas compostos plastificants de la majoria de plàstics com el PVC; la majoria de les coles emprades en la construcció en general, en panells de DM, en els mobles i en les coles ordinàries domèstiques o d’oficina; dissolvents i secants de pintures; tractaments químics contra la humitat o preventius per protegir la fusta; i un llarg etc de components amb aldehids i altres compostos que cada vegada hi ha més evidència que són cancerígens i disruptors endocrins.

La humitat relativa de l’aire interior és un factor important pel benestar de les persones. És aconsellable que estigui entre el 40 i el 60%. Tots hem experimentat molèsties a la gola per exposició a un sistema de climatització per aire, que sol reduir considerablement la humitat, com l’aire condicionat.

El Codi Tècnic de l’Edificació ja regula la necessitat de renovació de l’aire interior. De fet estableix uns llindars que poden ser contraproduents: una extracció d’aire continuada o un nombre de renovacions d’aire al dia excessius poden comportar disconfort tèrmic o bé una exigència energètica excessiva per climatitzar correctament un espai molt ventilat. I la previsió és que la normativa espanyola augmentarà l’exigència de renovació d’aire, especialment en soterranis i plantes baixes, per les directrius de la Unió Europea d’intervenir per millorar la qualitat de l’aire interior davant el gas radó que emana de la terra.

El confort a l’interior d’un habitatge no queda limitat només a que siguin adequats les formes, els colors, l’acústica i l’amplitud d’espais, combinat amb una adient climatització i il·luminació. La qualitat de l’aire interior és un factor fonamental. Que alhora queda condicionat per l’elecció de materials i acabats, el sistema de climatització i l’hàbit de ventilació.

Podeu ampliar informació i consultar fons a: Article de El País sobre exigència de la UE a legislar sobre el gas radó del 15/02/2017; la web de TEDX (The Endocrine Disruptors Exchange) amb el llista de potencials disruptors endocrins, a la qual s’ha afegit el formaldehid; la publicació de AAACR (American Association for Cancer Reserch) del 16/06/2014 sobre un estudi que associa l’exposició a camps electromagnètics de baixa freqüència als tumors cerebrals.

Febrer de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
%d bloggers like this: