Arxiu del Bloc

construccio amb fusta KLH

Construcció amb fusta.

L’interès per millorar l’eficiència, la sostenibilitat, el confort i l’afectació a la salut va en augment en el moment d’escollir un sistema constructiu. Les directrius i normatives ens encaminen a millorar en tots aquests aspectes i ens marquen uns llindars cada vegada més alts. Però també es consolida l’interès per part dels autopromotors, particulars que es volen construir la seva casa, per aconseguir un habitatge amb materials sostenibles, que s’integri a l’entorn, respectuós amb el medi i els sistemes constructius tradicionals, alhora que garanteixi els seu benestar.

Diferint una mica de la construcció convencional dels darrers anys, s’està recuperant i integrant en molts sistemes i elements constructius la fusta i els aïllaments tèrmics d’origen sostenible. En funció del tipus de parcel·la, la superfície i plantes de l’habitatge, les exigències climàtiques i la inversió econòmica prevista, podem escollir diferents sistemes i acabats, des de l’entremat de fusta lleugera, els panells de fusta contralaminada o la fusta massissa, que s’adeqüen a cada situació i que alhora es poden combinar amb sistemes constructius convencionals.

En aquest habitatge que estem construint a l’entorn de Girona, hem optat per murs de càrrega de termoargila i sostres en panell de fusta contralaminada (KLH) com a base de la construcció. L’aïllament tèrmic serà amb sistema SATE, amb plaques de suro natural i revestit amb morter de calç.

oficina tecnica i bioconstruccio

bioconstruccio gestio obra

construccio amb fusta

Juliol de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

oficina tecnica a girona

Assessorament i informes tècnics

Per poder valorar quines són les solucions tècniques més adequades al teu pressupost i al tipus d’obra a realitzar és molt recomanable tenir un bon suport tècnic professional. Fer un estudi previ garanteix que el tipus d’intervenció és l’adequat, els materials són els adients i de quin cost o preu de mercat comporta una actuació. Aquest suport tècnic pot ser des d’un assessorament bàsic en una visita amb només una inspecció visual fins a un informe tècnic que contingui tota mena d’estudis i detalls segons el cas: dictamen de les causes de les patologies o deteriorament, recomanació del tipus de materials o sistemes constructius a utilitzar,  valoració econòmica,  etc.

Aquests tipus de serveis també estan orientats a particulars. Tant si es tracta de resoldre dubtes per fer una petita obra de manteniment o millora, de tenir un document tècnic per negociar amb altres implicats, de disposar d’una valoració professional i independent abans de fer una compra d’un immoble, o qualsevol operació relacionada amb l’edificació, l’assessorament tècnic és una eina més al teu abast.

arquitecte tecnic costa brava

Assessorament previ a la compra d’una casa senyorial del segle XVI.

arquitecte tecnic girona

Projecte, direcció i gestió d’obra de reforma, obra menor.

Moltes vegades no demanem aquest assessorament per desconeixement. En altres casos ens conformem amb l’assessorament totalment informal d’algun dels agents que alhora pot tenir una perspectiva esbiaixada. Podria ser el cas, per exemple, del comercial de la immobiliària que hi pot tenir un interès, o del paleta del barri que pot tenir l’hàbit de fer les coses d’una determinada manera.

Oficina tècnica a Girona; direcció i gestió de projectes i obres; assessorament, informes, certificats i dictamens relacionats amb l’edificació.

Març 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721

gestio projectes i obres

Gestió integral de projectes i obres de construcció i reforma

El sector de la construcció té una certa recuperació però alhora exigeix unes millors prestacions.

Fa 15 anys que sóc Arquitecte Tècnic col·legiat a Girona i treballo com Oficina Tècnica en Direcció i Gestió de Projectes i Obres. Després de la davallada que va començar el 2007-2008 i la greu crisi del sector que ha comportat la desaparició de nombroses empreses en tots els camps implicats, estic content de poder constatar una certa recuperació en el sector de la construcció, especialment en l’àmbit privat. Des de finals del 2015 s’estan executant obres que portaven 3 o 4 anys esperant el moment adient per tal que la propietat es decidís a fer la inversió amb seguretat. Tant en obres de reforma i manteniment com en obra nova.

Per part meva, a més, estic satisfet perquè ha pres rellevància la tasca del project manager o gestor integral de projectes i obres. La necessitat de preveure i ajustar el cost de les obres al pressupost del qual es disposa ha ajudat a què també els petits autopromotors o particulars valorin aquesta figura. Tradicionalment només les grans empreses de construcció comptaven amb el suport tècnic professional per fer la gestió de pressupostos, planificació, terminis d’execució, desviacions i les propostes de correcció més adients.

Per una banda segueix la demanda d’adequar el pressupost i presentar uns honoraris molt mesurats i continguts. Però també creix l’interès per contractar més serveis que els convencionals i explícitament requerits per les administracions i asseguradores. La petició d’assessorament en bioconstrucció per tal d’adequar el projecte al màxim per afavorir el confort, la salut i el respecte al medi cada vegada és més usual i transversal, alliberant-se per fi de complexes ja que no necessàriament implica un sobrecost ni està deslligat de l’eficiència i la garantia exigibles a qualsevol sistema o material. També la gestió integral de les obres per tenir un millor coneixement, seguiment i control sobre l’obra i així  facilitar el seu bon desenvolupament, és una de les tasques que el client més agraeix i valora. Cal que els tècnics siguem professionals i rigorosos en el desenvolupament d’aquesta tasca, demostrant que som mereixedors d’aquesta confiança per mantenir el prestigi i la valoració de la nostra feina.

gestion de proyectos y obras girona

arquitecto tecnico girona gestion obra

Relacionat amb això, pots consultar més informació sobre conceptes bàsics a conèixer abans de fer obres i sobre el tècnic gestor d’obres

Març 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721

declaracio responsable activitats innocues

Nou model de certificat tècnic per inici d’activitats innòcues

Ja ha entrat en funcionament un nou model de certificat per donar d’alta les activitats econòmiques innòcues i de baix risc.

Per facilitat els tràmits d’alta o modificació d’una activitat econòmica innòcua o de baix risc, les empreses només han de signar i presentar el nou model de formulari, la declaració responsable que no precisa resposta de l’Administració, i conservar el certificat tècnic signat per un tècnic competent.

declaracio responsable activitat girona

Podeu descarregar-vos el model de certificat a la web de la generalitat: model certificat tècnic

Aquest canvi té per objectiu donar compliment al règim de mínima intervenció possible que introdueix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat, que va entrar en vigor el 13 d’agost de 2015.

Febrer 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
%d bloggers like this: